Authors: Skalny AV, Rink L, Ajsuvakova OP, Aschner M,