->

COVID-19 நெறிமுறைகள்

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கோப்புகளின் மொழிபெயர்ப்பு

எங்கள் தடுப்பு மற்றும் சிகிச்சை நெறிமுறைகளின் மொழிபெயர்ப்புகளை கீழே காணவும் COVID-19 பொதுவாக 23 பேசப்படும் மொழிகளில் (5 பில்லியனுக்கும் அதிகமான பேச்சாளர்கள்).

எங்கள் தற்போதைய பதிப்புகள் COVID-19 வரைமுறைகள்:

  • I-MASK+ (தடுப்பு மற்றும் ஆரம்பகால வீட்டு சிகிச்சையில்): பதிப்பு 10 - ஏப்ரல் 26, 2021
  • MATH+ (மருத்துவமனை சிகிச்சை): பதிப்பு 12 - ஜூன் 8, 2021

      

переводы · Traducciones · الترجمات · Çeviriler · Traduções · ਅਨੁਵਾਦ · Traduzioni · 翻訳
Tafsiri · Übersetzungen · Översättningar · अनुवाद · Traductions · மொழிபெயர்ப்புகள்
অনুবাদ · Vertalingen · Μεταφράσεις · Tłumaczenia · भाषांतर · Preklady · ترجمہ · అనువాదాలు

மொழி குளோப்

Here you find a selection of our documents:

* version 10 – April 26, 2021  |  ** version 12 – June 8, 2021
If in doubt, please note that the English versions of our protocols are always the most current versions. It may happen that updating the translations takes some time.
We do not take any responsibility for improper use of our treatment suggestions. Please consult your doctor and note our disclaimer on flccc.net/about/disclaimer/

Aquí encontrará una selección de documentos traducidos:

Traducción automática del sitio web de FLCCC Alliance (google)

* Versión 10 – 26 de abril de 2021  |  ** Versión 12 – 8 de junio de 2021  |  *** 21 de junio de 2021
En caso de duda, tenga en cuenta que las versiones en inglés de nuestros protocolos son siempre las más actualizadas. Puede que las traducciones tarden un poco en actualizarse.
No asumimos ninguna responsabilidad por el uso inadecuado de nuestras sugerencias de tratamiento. Por favor, consulte a su médico y tenga en cuenta nuestro descargo de responsabilidad en flccc.net/es/about/disclaimer/

Aqui você encontra uma seleção de documentos traduzidos:

Tradução automática do site da FLCCC Alliance (google)

* Versão 10 – 26 de abril de 2021  |  ** Versão 12 – 8 de junho de 2021
Em caso de dúvida, observe que as versões em inglês de nossos protocolos são sempre as versões mais atuais. Pode acontecer que a atualização das traduções demore algum tempo.
Não assumimos nenhuma responsabilidade pelo uso inadequado de nossas sugestões de tratamento. Favor consultar seu médico e tomar nota de nossa isenção de responsabilidade em flccc.net/pt/about/disclaimer/

Vous trouverez ici une sélection de documents traduits :

Traduction automatique du site web du FLCCC Alliance (google)

* Version 10 – 26 avril 2021  |  ** Version 12 – 8 juin 2021
En cas de doute, veuillez noter que les versions anglaises de nos protocoles sont toujours les versions les plus récentes. Il peut arriver que la mise à jour des traductions prenne un certain temps.
Nous n’assumons aucune responsabilité en cas d’utilisation inappropriée de nos suggestions de traitement. Veuillez consulter votre médecin et prendre note de notre clause de non-responsabilité sur flccc.net/fr/about/disclaimer/

Hier finden Sie eine Auswahl an übersetzten Dokumenten:

Automatische Übersetzung der FLCCC Alliance Webseite (google)

* Version 10 — 26. April 2021  |  ** Version 12 — 8. Juni 2021
Bitte beachten Sie im Zweifelsfall, dass die englischen Versionen unserer Protokolle immer die aktuellsten Versionen sind. Es kann vorkommen, dass die Aktualisierung der Übersetzungen einige Zeit in Anspruch nimmt.
Wir übernehmen keine Verantwortung für die unsachgemäße Anwendung unserer Behandlungsvorschläge. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt und beachten Sie unseren Haftungsausschluss auf flccc.net/de/about/disclaimer/

Qui è disponibile una selezione di documenti tradotti:

Traduzione automatica del sito web FLCCC Alliance (google)

* Versione 10 – 26 aprile 2021  |  ** Versione 12 – 8 giugno 2021
In caso di dubbio, si prega di notare che le versioni in inglese dei nostri protocolli sono sempre le più attuali. L’aggiornamento delle traduzioni potrebbe talvolta richiedere più tempo.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l’uso improprio dei nostri suggerimenti di trattamento. Si prega di consultare il proprio medico e di notare il nostro disclaimer su flccc.net/it/about/disclaimer/

Hier vindt u een selectie van vertaalde documenten:

Automatische vertaling van de FLCCC Alliance website (google)

* Versie 10 – 26 april 2021  |  ** Versie 12 – 8 juni 2021
Houd er bij twijfel rekening mee dat de Engelse versies van onze protocollen altijd de meest recente versies zijn. Het kan gebeuren dat het bijwerken van de vertalingen enige tijd in beslag neemt.
Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor oneigenlijk gebruik van onze behandelingssuggesties. Raadpleeg uw arts en neem kennis van onze disclaimer op flccc.net/nl/about/disclaimer/

Här kan du finna ett urval av översatta dokument:

Automatisk översättning av FLCCC:s hemsida (google)

* version 10 · 26 april 2021  |  ** version 12 · 8 juni 2021
Om du är osäker, observera att de engelska versionerna av våra protokoll alltid är de senaste versionerna. Det kan hända att det tar lite tid att uppdatera översättningarna.
Vi tar inget ansvar för felaktig användning av våra behandlingsförslag. Rådfråga din läkare och läs vår ansvarsfriskrivning på flccc.net/sv/om/disclaimer/

Burada tercüme edilmiş belgelerin bir listesini bulacaksınız:

FLCCC Alliance internet sitesinin otomatik tercümesi (google)

* Versiyon 10 – 26 Nisan 2021  |  ** Versiyon 12 – 8 Haziran 2021
Tereddüt halinde, lütfen protokollerimizin İngilizce versiyonlarının daima en güncel versiyonlar olduğunu göz önünde bulundurun. Tercümelerin güncellenmesi biraz zaman alabilir.
Tedavi önerilerimizin uygunsuz kullanımından sorumlu değiliz. Lütfen doktorunuza danışın ve flccc.net/de/about/disclaimer/ adresindeki sorumluluk reddimizi not edin.

Εδώ θα βρείτε μια επιλογή μεταφρασμένων εγγράφων:

Αυτόματη μετάφραση του δικτυακού τόπου της FLCCC Alliance (google)

* Έκδοση 10 · 26 Απριλίου 2021  |  ** Έκδοση 12 · 8 Ιούνιος 2021
Σε περίπτωση αμφιβολίας, παρακαλούμε σημειώστε ότι οι αγγλικές εκδόσεις των πρωτοκόλλων μας είναι πάντα οι πιο πρόσφατες. Ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος για την ενημέρωση των μεταφράσεων.
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ακατάλληλη χρήση των θεραπευτικών μας προτάσεων. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και ανατρέξτε στην αποποίηση ευθύνης μας στη διεύθυνση flccc.net/el/about/disclaimer/

Tutaj znajdziesz zbiór przetłumaczonych dokumentów:

Automatyczne tłumaczenie strony FLCCC Alliance (google)

* Wersja 10 – 26 kwietnia 2021 r.  |  ** Wersja 12 – 8 czerwiec 2021 r.
W razie wątpliwości należy pamiętać, że angielskie wersje naszych protokołów są zawsze wersjami najbardziej aktualnymi. Może się zdarzyć, że aktualizacja tłumaczeń zajmie trochę czasu.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie naszych propozycji leczenia. Proszę skonsultować się z lekarzem i zapoznać się z naszym zrzeczeniem się odpowiedzialności na stronie flccc.net/pl/about/disclaimer/

Tu nájdete výber preložených dokumentov:

Automatický preklad webovej stránky FLCCC (google)

* Verzia 10 – 26. apríla 2021
Ak si nie ste istí, vezmite prosím na vedomie, že anglické verzie našich protokolov sú vždy najnovšími verziami. Aktualizácia prekladov môže chvíľu trvať.

يمكنك العثور على مجموعة من الوثائق المترجمة على هذا الموقع.

إذا ساورتكم أي شكوك، يرجى العلم بأن النسخ الإنجليزية هي النسخ دائمة التحديث، وقد يقتضي تحديث التراجم بعض الوقت

نحن لسنا مسؤولين عن الاستخدام غير السليم لاقتراحات العلاج الخاصة بنا. يرجى استشارة طبيبك وملاحظة إخلاء المسؤولية على flccc.net/ar/about/disclaimer/.

Здесь можно ознакомиться с переведенными документами:

Автоматический перевод веб-сайта Альянса FLCCC (google)

* версия 10, 26 апреля 2021 г.  |  ** версия 12, 8 июнь 2021 г.
В случае возникновения сомнений учтите, что наши протоколы на английском языке всегда представляют собой наиболее актуальные версии. В некоторых случаях обновление переводов занимает определенное время.
Мы не несем никакой ответственности за неправильное использование наших предложений по лечению. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим врачом и ознакомьтесь с нашим отказом от ответственности на сайте flccc.net/ru/about/disclaimer/

ここには、訳された文書が記載されています。

FLCCCアライアンスのウェブサイトの自動翻訳 (google)

* 第10版 – 2021年4月26日 |  ** 第12版 – 2021年6月8日
内容について疑問がある場合は、当社のプロトコルの英語版が最新版であることを確認してください。 翻訳 の更新に時間がかかる場合があります。
私たちは、私たちの治療提案の不適切な使用について責任を負いません。 医師に相談し、flccc.net/ja/about/disclaimer/ の免責事項に注意してください。

Hapa unapata uteuzi wa hati zilizotafsiriwa:

Tafsiri ya moja kwa moja ya tovuti ya FLCCC Alliance (google)

* toleo la 10 – April 26, 2021  |  ** toleo la 12 – Juni 8, 2021
Ukiwa na shaka, tafadhali zingatiakwamba kila wakati matoleo ya Kiingereza ya itifaki zetu ndiyo ya karibuni zaidi. Huenda kusasishwa kwa tafsiri kukachukua muda.
Hatuwajibiki kwa matumizi yasiyofaa ya mapendekezo yetu ya matibabu. Tafadhali wasiliana na daktari wako na utambue kanusho letu kwenye flccc.net/sw/about/disclaimer/

यहां आपको अनुवादित दस्तावेजों का चयन मिलता है।

FLCCC एलायंस वेबसाइट का स्वचालित अनुवाद (google)

* संस्करण 10 – 26 अप्रैल, 2021  |  ** संस्करण 12 – 8 जून, 2021
यदि कोई संदेह हो, तो कृपया ध्यान दें कि हमारे प्रोटोकॉल के अंग्रेजी संस्करण हमेशा सबसे वर्तमान संस्करण हैं। ऐसा हो सकता है कि अनुवाद को अपडेट करने में कुछ समय लगे।
हम अपने उपचार सुझावों के अनुचित उपयोग के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। कृपया अपने डॉक्टर से परामर्श करें और हमारे अस्वीकरण को flccc.net/hi/about/disclaimer/ पर नोट करें

এখানে আপনি অনুদিত নথিগুলির একটি নির্বাচিত গুচ্ছ পাবেন

এফএলসিসিসি অ্যালায়েন্স ওয়েবসাইটের স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ (google)

* সংস্করণ 10 – 26 এপ্রিল, 2021 |  ** সংস্করণ 12 – 8 জুন, 2021
যদি কোনও সংশয় ঘটে, তাহলে অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন যে আমাদের প্রোটোকলগুলি ইংরেজি সংস্করণগুলি সর্বদা সবথেকে সাম্প্রতিক সংস্করণ হয়। অনুবাদগুলি অদ্যতন করতে সময় লাগতে পারে।
চিকিৎসার পরামর্শগুলির অসমীচীন ব্যবহারের জন্য আমরা কোনও দায়িত্ব নি না অনুগ্রহ করে আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করুন এবং flccc.net/bn/about/disclaimer/ এ আমাদের দাবি পরিত্যাগ লক্ষ্য করবেন

یہاں آپ کو ترجمہ کردہ دستاویزات کا ایک انتخاب ملتا ہے۔

ورژن 10 – 26 اپریل 2021 |  ** ورژن 12 – 8 جون 2021
اگر کوئی شک ہو تو براہ کرم یاد رکھیں کہ ہمارے پروٹوکول کا انگریزی ورژن ہمیشہ تازہ ترین ہوتا ہے۔ ایسا ہوسکتا ہے کہ ترجمہ کو اپڈیٹ کرنے میں تھوڑا وقت لگ جائے۔
ہم ہمارے معالجاتی تجاویز کے غیر مناسب استعمال کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں۔ براہ کرم اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ہماری دستبرداری کو flccc.net/ur/about/disclaimer/ پر نوٹ کریں

येथे तुम्हाला काही निवडक अनुवादित दस्तऐवज सापडतात.

एफएलसीसीसी अलायन्स वेबसाइटचे स्वयंचलित/ऑटोमॅटिक भाषांतर (google)

* आवृत्ती 10 · 26 एप्रिल 2021 |  ** आवृत्ती 12 · 8 जून 2021
शंका असल्यास कृपया नोंद घ्या की आमच्या प्रोटोकॉलच्या इंग्रजी आवृत्त्या नेहमीच सर्वात वर्तमान आवृत्त्या  असतील.
आम्ही उपचार सूचनांच्या अयोग्य वापराची कोणतीही जवाबदारी घेत नाही. कृपया तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि flccc.net/mr/about/disclaimer/ वरच्या आमच्या अस्वीकृतीकरणाची नोंद घ्या.

అనువాదం చేసిన డాక్యుమెంట్లును మీరు ఇక్కడ ఎంచుకోవచ్చు.

ఎఫ్.ఎల్.సి.సి.సి అలయన్స్యొక్క ఆటోమేటిక్ అనువాదం (google)

* వెర్షన్ 10 · 26 ఏప్రిల్, 2021 |  ** వెర్షన్ 11 · 28 ఏప్రిల్, 2021
సందేహం ఉంటే, దయచేసి మా ప్రొటోకాల్స్ యొక్క ఆంగ్ల వెర్షన్లు ఎల్లప్పుడూ కరెంట్ వెర్షన్లు అనే విషయం గమనించండి. అనువాదాలను అప్ డేట్ చేయడానికి కొంత సమయం పడుతుంది.
మా చికిత్స సూచనలను అసంబద్ధంగా ఉపయోగించినందుకు మేము బాధ్యత తీసుకోము. దయచేసి మీ డాక్టరును సంప్రదించండి మరియు మా డిస్ క్లెయిమర్ flccc.net/te/about/disclaimer/ ని నోట్ చేసుకోండి.

மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஆவணங்களின் தேர்வை இங்கே நீங்கள் காணலாம்.

FLCCC அலையன்ஸ் வலைதளத்தின் தானியங்கி மொழிபெயர்ப்பு (google)

* பதிப்பு 10 – ஏப்ரல் 26, 2021  |  ** பதிப்பு 12 – ஜூன் 8, 2021
சந்தேகம் இருந்தால், எங்கள் நெறிமுறைகளின் ஆங்கிலப் பதிப்புகள் தான் எப்போதும் மிகவும் நடப்பில் உள்ள பதிப்புகள் ஆகும். மொழிபெயர்ப்புகளைப் புதுப்பிக்கச் சிறிது காலம் ஆகலாம்.
எங்கள் சிகிச்சை பரிந்துரைகளின் முறையற்ற பயன்பாட்டிற்கு நாங்கள் எந்த விதத்திலும் பொறுப்பேற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். உங்கள் மருத்துவருடன் ஆலோசித்து, flccc.net/ta/about/disclaimer/ -இல் உள்ள எங்கள் பொறுப்புத் துறப்பைக் கவனத்தில் கொள்ளவும்

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਐਫਐਲਸੀਸੀਸੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਨੁਵਾਦ (google)

* ਵਰਜ਼ਨ 10 · 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 |  ** ਵਰਜ਼ਨ 12 · 8 ਜੂਨ, 2021
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਰਜ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੇਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ www.flccc.net/pa/about/disclaimer/

在這裡,您會找到一些已翻譯的文件:

但是,您可以将此网站翻译成中文(google)

* 第 10 版 · 2021 年 6 月 26 日

如有疑問,請注意我們協議的英文版本始終是最新版本。 更新翻譯可能需要一些時間。
我們對不當使用我們的治療建議不承擔任何責任。 請諮詢您的醫生並在 flccc.net/about/disclaimer/ 上註意我們的免責聲明