->

Over ons

Website disclaimers

Welkom bij https://covid19criticalcare.com, de website van de Front Line COVID-19 Critical Care Alliance ("FLCCC"). Deze Disclaimer bevat belangrijke informatie die FLCCC ("onze", "ons" of "wij") met u ("gebruiker") moet delen en die u moet begrijpen. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met alle delen van deze disclaimer.

Door deze website of iets anders dat op of via https://covid19criticalcare.com of onze gelieerde videopost- of socialemedia-accounts, inclusief maar niet beperkt tot protocollen, onderzoeksdocumenten, consultaties, programma's, video's, posts, e-nieuwsbrieven, e-mails, posts op sociale media en / of andere communicatie of diensten (gezamenlijk aangeduid als "Website"), gaat u ermee akkoord alle delen van deze Disclaimer te accepteren.

INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE VAN DE INHOUD OF MATERIALEN OP ONZE WEBSITE, OF ENIGE DIENSTEN OF INFORMATIE DIE VIA DE WEBSITE BESCHIKBAAR IS, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE TE STAKEN. DEZE BEPERKING GELDT ZELFS ALS UW RECHTSMIDDELEN ONDER DEZE OVEREENKOMST HUN ESSENTIËLE DOEL NIET VOLDOEN.


Geen relatie tussen arts en patiënt

FLCCC biedt gebruikers online toegang om meer te weten te komen over de inspanningen van FLCCC om optimale behandelingen voor te evalueren en aan te bevelen COVID-19 gebaseerd op klinische ervaring en evaluatie van beschikbaar onderzoek. De beschrijving van deze benaderingen creëert geen arts / patiëntrelatie met de gebruiker, noch een overlegrelatie met de arts van de gebruiker. FLCCC biedt gebruikers online informatie en toegang via e-mail of telefoon, maar niets op onze site creëert een arts-patiëntrelatie en vormt ook geen arts-consultatie. Informatie is niet bedoeld ter vervanging van diagnose of behandeling door uw arts. Niets op deze website biedt medisch advies of enige vorm van diagnose of behandeling van welke aard dan ook aan webgebruikers. Medische beslissingen moeten worden genomen door de arts van de patiënt, die een beoordeling van het FLCCC-materiaal en kennis van de medische geschiedenis en toestand van de patiënt kan overwegen. Alle informatie die op FLCCC of in verband met de Website wordt verstrekt, wordt aangeboden om de overweging van mogelijke behandelingen door opgeleide beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te bevorderen en voor algemene informatiedoeleinden en is geen medisch advies voor gebruikers.


Status van aanbevelingen

FLCCC COVID-19 protocollen zijn ontwikkeld door ervaren artsen die COVID-19 octrooien; op dit moment is het niet aangenomen als een medische consensus. Hoewel klinische ervaring en onderzoek tot op heden veelbelovend zijn, is niet bewezen dat deze producten veilig en effectief zijn door prospectieve, gerandomiseerde dubbelblinde, placebo-gecontroleerde onderzoeken die aanvaardbaar zijn voor Amerikaanse medische verenigingen en regelgevende instanties. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft Ivermectine niet specifiek goedgekeurd voor: COVID-19 of andere hergebruikte medicijnen die voor behandeling worden voorgesteld, zoals Hydroxychloroquine of Fluvoxamine, in de FLCCC-behandelingsprotocollen, aangezien dergelijk gebruik als "off-label" wordt beschouwd.


Mededeling over de volksgezondheid

Het I-PREVENT-protocol is geen vervanging voor andere voorgestelde preventieve maatregelen.


FDA-kennisgeving

De besproken voedingsingrediënten zijn niet bedoeld voor gebruik door consumenten om een ​​ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. De informatie op deze website is niet geëvalueerd door de Food and Drug Administration.


Gebruik van informatie

Noch FLCCC, noch zijn opdrachtgevers, noch enige persoon die aan FLCCC is verbonden, zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van de verstrekte informatie of van de inhoud van websites waartoe toegang wordt verkregen via links op deze Website. Vertrouwen op enige informatie die door FLCCC of haar personeel wordt verstrekt, is uitsluitend op eigen risico. Deze website en alle links die erop staan, zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve, informatieve en service- en productbeschrijvingsdoeleinden.

COVID-19 is een ernstige ziekte waarvan de uitkomst afhangt van talrijke factoren, waaronder reeds bestaande aandoeningen en het tijdstip van behandeling. Er kunnen geen garanties worden gegeven dat patiënten baat zullen hebben of geen nadelige effecten zullen ondervinden. De informatie die op of via deze website wordt verstrekt met betrekking tot uw gezondheid of welzijn, is niet bedoeld als vervanging van het professionele medische advies, noch is het bedoeld om enig medisch probleem te diagnosticeren, genezen, behandelen of voorkomen. Vraag altijd advies aan een gekwalificeerde gezondheidswerker met betrekking tot eventuele vragen of opmerkingen die u heeft over uw specifieke gezondheid of over medicijnen of voedingssupplementen die u momenteel gebruikt, en voordat u aanbevelingen of suggesties van deze website implementeert. Negeer medisch advies niet en stel het zoeken naar medisch advies niet uit vanwege informatie die u op deze website hebt gelezen. Er worden geen aanbevelingen gedaan om een ​​behandeling door een gekwalificeerde gezondheidswerker te starten, te veranderen of stop te zetten. Als u een medisch gezondheidsprobleem heeft of vermoedt, neem dan onmiddellijk contact op met een gekwalificeerde gezondheidswerker. Als u een medisch noodgeval heeft, bel dan 911 of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulpafdeling. Gebruik deze website niet voor noodsituaties.


Geen garanties, garanties; Website en medische diensten

COVID-19 is een ernstige ziekte waarvan de uitkomst afhangt van talrijke factoren, waaronder reeds bestaande aandoeningen en het tijdstip van behandeling. Er kunnen geen garanties worden gegeven dat gebruikers die ervoor kiezen om samen met hun arts aanbevelingen op deze site te volgen, er baat bij zullen hebben of geen nadelige gevolgen zullen ondervinden. De wetenschap van deze ziekte verandert voortdurend en het coronavirus muteert met onbekende effecten op behandelingsaanbevelingen. Patiënten kunnen unieke comorbiditeiten, gevoeligheden of individuele reacties op behandelingen hebben. Patiënten nemen de risico's van behandelingskeuzes op zich.

Deze website en alle inhoud op, gedownload of benaderd vanaf deze website en het volledige domein worden in de huidige staat uitsluitend voor informatieve doeleinden geleverd, zonder enige garanties of garanties van welke aard dan ook. FLCCC geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of de inhoud ervan. FLCCC WIJST VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK VAN DE RECHTEN VAN DERDEN EN PARTIJEN. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE DAT ONZE DIENSTEN AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, NOCH GEVEN WIJ ENIGE GARANTIE OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VAN U OF VAN ONS VERKREGEN, LEIDT TOT ENIGE GARANTIE DIE HIERIN NIET UITDRUKKELIJK WORDT GEGEVEN.


Advies

Deze site vertegenwoordigt de inspanningen van FLCCC om educatief materiaal aan te bieden, dat het oordeel van zijn professionele personeel weerspiegelt; dit is geen peer-reviewed tijdschrift, een gesponsorde publicatie of het product van gatekeeping en redactie buiten die van de FLCCC-organisatie. Net als bij de rest van deze website, mogen gebruikers niet vertrouwen op de informatie die in de blog wordt gepresenteerd zonder gebruik te maken van gezond verstand en de hulp van uw bevoegde zorgverleners.


501 (c) (3) Organisatie

FLCCC is georganiseerd als een 501 (c) (3) organisatie onder de Internal Revenue Code. Het dient educatieve doeleinden en belangenbehartiging. Donaties zijn fiscaal aftrekbaar; donateurs wordt altijd aangeraden hun accountant te raadplegen. Verzoeken om jaaropgaven of andere openbare documenten kunnen worden gestuurd naar [e-mail beveiligd]


Aansluitingen bij het medisch centrum

Veel van de artsen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die de missie van FLCCC dienen en ondersteunen, zijn personeel of anderszins verbonden aan ziekenhuizen of medische centra. De standpunten van FLCCC en individuele FLCCC-artsen en beoefenaars zijn van henzelf en weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van hun ziekenhuis of medisch centrum. Verklaringen op de FLCCC-site mogen niet worden opgevat als een weerspiegeling van het standpunt van een andere organisatie en elke aansprakelijkheid van een ziekenhuis of medisch centrum wordt hierbij afgewezen.


Affiliates

FLCCC kan andere personen of bedrijven promoten, op de markt brengen, ermee samenwerken of samenwerken in ruil voor een aangesloten commissie of financiële compensatie. We raden alleen producten of diensten aan die we persoonlijk of voor onze patiënten gebruiken en waarvan we denken dat ze waarde toevoegen aan onze bezoekers. U gaat ermee akkoord dat een dergelijke promotie of marketing niet dient als goedkeuring. U moet nog steeds uw eigen oordeel gebruiken om te bepalen of een dergelijk programma, product of dienst voor u geschikt is. U gebruikt dit aangesloten programma, product of dienst op eigen risico. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn in contract, onrechtmatige daad of enige andere oorzaak van actie voor een programma, product of dienst die wij op of via deze website promoten, op de markt brengen, delen of verkopen.


Ervaringen

Alle getuigenissen of ervaringen uit de echte wereld die op deze website worden gepresenteerd, zijn alleen ter illustratie. Gebruikte getuigenissen, voorbeelden en foto's zijn van daadwerkelijke klanten en resultaten die ze persoonlijk hebben behaald of zijn opmerkingen van personen die kunnen spreken over ons karakter en / of de kwaliteit van ons werk. Resultaten variëren en deze getuigenissen vormen geen garantie of garantie dat huidige of toekomstige klanten dezelfde of vergelijkbare resultaten zullen behalen.


Beperking van aansprakelijkheid

Noch FLCCC, noch enige persoon of beoefenaar verbonden aan FLCCC of directeuren, personeel, zakenpartners, agenten of andere beoefenaars is aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze Website. Als bezoeker van deze website erkent u en gaat u ermee akkoord dat elk vertrouwen op of gebruik door u van enige informatie die op deze website beschikbaar is, geheel voor uw eigen risico is. Hoewel alles in het werk is gesteld om de status van informatie op deze website te evalueren en uit te leggen, aanvaarden noch de eigenaars, distributeurs, agenten, uitgevers of hun gelieerde ondernemingen enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen op deze website of gerelateerd aan resultaten van gebruik van deze materialen. Geen enkele partij is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, gevolg-, indirecte of punitieve schade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van deze website.

Voor zover toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, zullen FLCCC of haar functionarissen, werknemers, directeuren, gelieerde ondernemingen, partners, agenten, adviseurs of licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade wegens verlies van leven, functie, ziekte of inkomsten, winst, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als dergelijke partijen op de hoogte waren gesteld van, wisten of hadden moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade, en niettegenstaande de falen van het essentiële doel van een beperkt rechtsmiddel), voortvloeiend uit of gerelateerd aan uw gebruik van de website of FLCCC-inhoud, ongeacht of dergelijke schade is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, garantie, statuut, regelgeving of anderszins. Als u ontevreden bent over een deel van de website, is uw enige en exclusieve remedie om het gebruik van de website te staken. Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe. Dienovereenkomstig zijn sommige van de bovenstaande beperkingen en disclaimers mogelijk niet op u van toepassing. Voor zover we, als een kwestie van toepasselijk recht, geen enkele geïmpliceerde garantie afwijzen of de aansprakelijkheid ervan beperken, zullen de omvang en duur van een dergelijke garantie en de omvang van onze aansprakelijkheid het minimum zijn dat is toegestaan ​​onder dergelijke toepasselijke wetgeving.


Vrijwaring en vrijwaring van claims

U vrijwaart ons en al onze agenten, consultants, gelieerde ondernemingen, joint-venturepartners, werknemers, directeuren, personeel, teamleden of iedereen die anderszins met ons bedrijf is verbonden, volledig en volledig van alle mogelijke oorzaken van actie, vrijwaart ons en stelt ons volledig en volledig vrij, aantijgingen, rechtszaken, claims, schadevergoedingen of welke eisen dan ook, in de wet of billijkheid, die kunnen ontstaan ​​in het verleden, het heden of de toekomst die op enigerlei wijze verband houden met deze website.


Copyright melding

Het materiaal dat op deze website wordt aangeboden, is, tenzij anders vermeld, auteursrechtelijk beschermd en het intellectuele eigendom van FLCCC (alle rechten voorbehouden). Als educatieve 501 (c) (3) -organisatie verspreidt FLCCC informatiebladen voor openbare verspreiding. De downloadbare pdf's zijn bedoeld voor en mogen worden gedeeld zolang ze op geen enkele manier worden gewijzigd en de toeschrijving aan FLCCC op het document blijft staan. Geen enkel ander deel van deze website en de inhoud ervan mag worden gereproduceerd, gekopieerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, gedistribueerd, gepost of verzonden via elektronische, fotokopieën, opnames of mechanische middelen die verder gaan dan Fair Use-conventies of voor redactionele opmerkingen zonder een nauwkeurige reproductie en toekenning van FLCCC als de bron. Door onze website-inhoud te downloaden, af te drukken of anderszins te gebruiken voor persoonlijk gebruik, aanvaardt u geen eigendomsrechten op de inhoud.

U begrijpt en erkent dat deze website en de inhoud ervan alleen zijn ontwikkeld door een aanzienlijke investering van tijd, moeite en kosten, en dat deze website en de inhoud een waardevol bezit van ons zijn dat moet worden beschermd tegen oneigenlijk en ongeautoriseerd gebruik. U mag onze website of inhoud niet kopiëren, dupliceren of stelen, maar houdt u aan de bovenstaande beperkingen. U begrijpt dat het doen van iets met onze website of de inhoud ervan dat in strijd is met het beperkte gebruik dat hierin wordt beschreven, als ongeoorloofd wordt beschouwd. We behouden ons het recht voor om dit ongeoorloofde gebruik te vervolgen in de ruimste zin van de wet.

FLCCC behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de toegang tot, of tijdelijk of permanent, de gehele of een deel van deze Website of enige informatie daarop te wijzigen, uit te schakelen of tijdelijk of permanent stop te zetten zonder aansprakelijkheid of kennisgeving aan u.


Niet verantwoordelijk voor links

We zijn niet verantwoordelijk voor iets buiten FLCCC. De inhoud en services kunnen u linken naar andere websites of informatie, software, gegevens of andere inhoud, op of buiten internet. Deze andere websites en / of inhoud vallen buiten onze controle. We beoordelen de inhoud die via dergelijke links kan worden bereikt niet en we zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. Het doorlinken naar andere pagina's op andere websites is op eigen risico. De informatie, software, gegevens of andere inhoud (inclusief meningen, claims, commentaren) in gelinkte referenties zijn die van de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor dergelijke websites en mogen niet aan ons worden toegeschreven. We hebben niet geprobeerd de waarheid of juistheid van een dergelijke mening, bewering of opmerking te verifiëren, noch onderschrijven of ondersteunen we ze. We geven geen garantie en zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor informatie, software, gegevens, privacybeleid of andere inhoud die buiten onze controle valt.


Voor bepaalde inhoud kan een licentie zijn verleend door derden

De licenties voor een deel van deze inhoud kunnen aanvullende voorwaarden bevatten. Wanneer dergelijke Inhoudslicenties aanvullende voorwaarden bevatten, zullen we deze voorwaarden voor u beschikbaar stellen op die pagina's, in de Gebruiksvoorwaarden of in het gedeelte Aanvullende informatie van onze Website (die hierin door verwijzing is opgenomen).


Privacyverklaring met betrekking tot e-mail

E-mail die van of naar FLCCC wordt verzonden, is niet versleuteld en deze informatie is niet beveiligd. E-mailcommunicatie voldoet niet aan de HIPAA-beveiligingsnormen en alle persoonlijke informatie, inclusief gezondheidsinformatie, kan worden blootgesteld als deze via onveilige middelen wordt verzonden. Klanten van FLCCC krijgen een veilig communicatiemiddel. FLCCC is niet verantwoordelijk voor de privacy of veiligheid van informatie die via e-mail wordt verzonden en wijst elke aansprakelijkheid af onder HIPAA of andere federale of staatswetten, inclusief claims op grond van een impliciet contract of onrechtmatige daad. Als u ons een e-mail stuurt, doet u dit op eigen risico en accepteert u dat risico en ontslaat u FLCCC van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met dergelijke ongeoorloofde toegang.


Mededeling over Amerikanen met een handicapwet

Als u door een handicap problemen ondervindt bij het openen of lezen van onze pagina's terwijl we doorgaan met het bouwen van onze site, neem dan contact met ons op via [e-mail beveiligd].